LLDPE OFF

 • Chi tiết sản phẩm
  • DX900 OA0.7
  • Chỉ số MI: 0.7
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - DX900 OA0.7: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - DX900 OA0.7: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG450 OA0.96
  • Chỉ số MI: 0.96
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OA0.96: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OA0.96: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG450 OB1.3
  • Chỉ số MI: 1.3
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OB1.3: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OB1.3: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG800 OB0.97
  • Chỉ số MI: 0.97
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG800  97: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG800 97: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FN430 OA1.5
  • Chỉ số MI: 1.5
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.5: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.5: Đính kèm
  Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FN430 OA1.6
  • Chỉ số MI: 1.6
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT400 OA2.2
  • Chỉ số MI: 2.2
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OA2.2: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OA2.2: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT400 OB6.1
  • Chỉ số MI: 6.1
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OB6.1: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OB6.1: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT811 OB2
  • Chỉ số MI: 2
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OB2: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OB2: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT811 OC1.4
  • Chỉ số MI: 1.4
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OC1.4: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OC1.4: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FU149S OB1.1
  • Chỉ số MI: 1.1
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FU149S OB1.1: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FU149S OB1.1: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • JL210 OA14.7
  • Chỉ số MI: 14.7
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA14.7: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA14.7: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • JL210 OA18.7
  • Chỉ số MI: 18.7
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA18.7: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA18.7: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • JL210 OB19.7
  • Chỉ số MI: 19.7
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OB19.7: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OB19.7: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE F0030
  • Chỉ số MI:
  • Xuất xứ: USA
  • Hãng sản xuất: Hugesen Polymers
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF F0030: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF F0030: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất:
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE LF2020
  • Chỉ số MI: 1.0
  • Xuất xứ: USA
  • Hãng sản xuất: Hugesen Polymers
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - LF2020: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - LF2020: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: ...
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE LLHF-118A
  • Chỉ số MI: 1.0
  • Xuất xứ: Canada
  • Hãng sản xuất: Certene
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - LLHF-118A: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - LLHF-118A: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: ...
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE OFF 10BST
  • Chỉ số MI: 1.1 (Hàng Off của 2111BS)
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Aramco
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF 10BST: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF 10BST: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Màng lót dày, túi đựng đồ, túi bọc quần áo, màng phủ nông nghiệp, túi đựng rác,…
0703594267
0703594267